Print

เชิญชวนร่วมบริจาค 

ตามกำลังศรัทธาเป็นไปด้วยความไม่เดีอดร้อนทั้งทางกายและทางจิตใจ

1. เพื่อตั้งมูลนิธิคนดีวิถีพุทธกองทุน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท)
2. รายจ่ายประจำปี ประมาท 8,000 บาท 

สามารถโอนเงินสั่งจ่ายเข้าบัญชีของจิตอาสาทำหน้าที่ประธานมูลนิธิคนดีวิถีพุทธที่ บัญชีหมายเลข 986-4-87855-7 ธนาคารกรุงไทย (ม.เกษตรศาสตร์ วข.เฉลิมพระเกียรติ) เจ้าบัญชี นางยิ้มยวน ดาตาวงศ์  ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมต่อด้วยโทรศัพท์หมายเลข  081-774-6931

อนิสงฆ์สำหรับบุคคลและองค์กร ที่ร่วมกันประกาศพระสัทธรรมของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธให้คงอยู่เพื่อประโยชน์ต่อมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย(อนุสาสนีปาฏิหาริย์-คำสอนตามธรรมความจริงที่มนุษย์และเทวดาประพฤติปฏิบัติได้) ยอมประสพแต่ความเจริญทั้งทางโลก(ลาภ ยศ สรรเสิญ และสุข) และทางธรรม (พ้นทุกข์)

เว็บบล็อกเพื่อการศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติ 

ประมาณต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีริเริ่มจากชมรมพุทธศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร อาจารย์ที่ปรึกษา นิสิต ทั้งศิษย์เก่าและปัจจุบัน ได้ก่อตั้งขึ้นด้วยการสร้างเว็บท่า(Web portal) ชื่อว่า ถิ่นมั่นพุทธธรรม.com เป็นช่องทางสำหรับการติดสี่อสารผ่านทุกช่องทางในยุคสังคมเศรษฐกิจดิจิตัท อาทิเช่น เว็บมัลติมีเดีย (Muli-media) และสังคมออนไลน์ (Social network) เป็นต้น ทั้งแบบเป็นช่วงเวลาการสื่อสาร (Batch communication) หรือออนไลน์ตามเวลาจริง (Real and online communication) เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร บทความ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับสมาชิก และบุคคลทั่ไป ด้วยโดเมนชื่อว่า ถิ่นมั่นพุทธธรรม.com

 ต่อมากลางปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ทางสมาชิกต้องการสร้างเนื้อหาด้านวิทยาการและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติจึงได้จดทะเบ่ียนโดเมนชื่อว่า pootalaeuniversity.org เพื่อจัดการเนื้อหา(content) ที่เกี่ยวข้อง ทันต่อการเปลี่ยนในยุคการสื่อสารในปัจจุบันเพื่อทุกบุคคล องค์การหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ต้องปรับตัวเพื่อปรับตัวและยังคงดำเนินวิถีชีวิตด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นไปในแนวทางพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหรือพระภัทรมหาราช ของปวงประชาชนชาวไทย ด้วยพระธรรมคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า อันจะเป็นประโยชน์สุขต่อมวลมหาประชาโลกและเทวดาทั้งหลายสื่บต่อไป 

 

แผนที่สวนพุทธรรม บ.โนนเบ็ญ ต.เชืยงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร

ต้นปี พ.ศ.๒๕๖๒ ก่อกำเนิดชุมนุมคนดีวิถีพุทธ บ้านโนนเบ็ญ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และได้ดำเนินการจดทะเบียนเพื่อจัดตั้งเป็นมูลนิธิได้ดำเนินการตามข้อกฏหมายบ้านเมืองกำหนด ทำครบถูกต้องและเป็นธรรมทุกประการ อันได้แก่ 1.องค์ประกอบการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาร่วมรับทราบแล้ว 2.ชุมชนหมู่บ้าน-ผู้นำหมู่บ้านเซ็นต์รับทราบแล้ว 3.เจ้าหน้าที่เขตเทศบาตำบลเซ็นต์รับทราบแล้ว 4.เจ้าหน้าที่ที่ดินเซ็นต์รับทราบแล้ว 5.เจ้าหน้าที่อำเภอเมืองเซ็นต์รับทราบแล้ว 6.เจ้าหน้าที่ปลัดจังหวัดเซ็นต์รับทราบแล้วถือว่าได้ทำครบตามกฏหมายบ้านเมืองรับรู้และรับทราบแล้วโดยธรรม

แต่ยังคงมีเงื่อนไข 2 ข้อ ที่ทางเจ้าของทรัพย์สินที่จะยกให้อีกคงไม่มีกำลังพอตามเงื่อนไขนี้ได้ เงื่อนไขมีดังนี้

1.ต้องมีเงินในกองทุนจำนวน 100,000 บาท

2.ทุกๆปีต้องจ้างพนักงานตรวจบัญชีมาตรวจบัญชีครั้งละไม่เกิน 5,000-6,000 บาท/ปี

3.ค่าบำรุงสื่่อการเรียนรู้แบบพึงตนและพึ่งธรรม ตามพุทธพจน์ "พึ่งมีธรรมเป็นประทีบมีธรรมเป็นสรณะและมีตนเป็นประทีบมีตนเป็นสรณะ" ออนไลน์ผ่านชื่อเว็บไซด์ ได้แก่  ถิ่นมั่นพุทธธรรม.com และpootalaeuniversity.org เป็นเงินประมาณ 2,000 บาท/ปี

ผู้ประสงค์เป็นจิตอาสาทำหน้าที่ประธานมูลนิธิคนดีวิถพุทธ ขอบริจาคทรัพย์สินอันเป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ของมนุษยชาติด้วยคำสอน(สาสนี-ศาสนา) ของตถาคตอรหันตสัมสัมพุทธ ได้แก่อุบาสิกา ยิ้มยวน ดาตาวงศ์ และตระกูลดาตาวงศ์