3. ยังมีพวกบริโภคกาม โดยไม่จมกาม
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
7. การรู้อริยสัจ ควรแลกเอาแม้ด้วยการถูกแทงด้วยหอกวันละ ๓๐๐ ครั้ง ๑๐๐ ปี
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
8. อริยสัจสี่โดยสังเขป (อีกนัยหนึ่ง ทรงแสดงด้วยอายตนะหก)
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
9. ทุกขนิโรธอริยสัจ
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
10. มหาภูติคือธาตุสี่
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
12. ข้อความกำหนด เกี่ยวกับเวทนา
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
18. กามเปรียบด้วย ผลไม้์
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
23. รายละเอียดที่ควรศึกษา เกี่ยวกับอาสวะ
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
24. ละกิเลสตัณหาได้ คือละเบญจขันธ์ได้
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
26. นิพพานอธิวจนะ
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
31. วิมุตติ ไม่มีความต่างกันตามวรรณะของผู้ปฏิบัติ
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
33. แว่นส่องความเป็ พระโสดาบัน
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
34. พระอริยบุคคลผู้ต้องใช้สังขารธรรมต่างกัน ๔ ประเภท
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
36. อาสวะส่วนที่ละได้ด้วยการเว้น
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
41. สมณะสี่ประเภท
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
43. อาการดับแห่งตัณหาในนามแห่งนันทิ
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
46. อาการที่ตัณหาไม่นำไปสู่ภพใหม่ ให้เกิดผลพิเศษอีกนานาประการ
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
48. คำชี้ชวนวิงวอน
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
49. ผลแห่งสุขัลลิกานุโยคของสัมมาทิฏฐิ
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
50. ลักษณะหนทางแห่งความหมดจด
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
51. ปรารภสติปัฏฐานแล้ว มรรคก็เป็นอันปรารภด้วย
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
52. เกี่ยวกับอุปาทาน
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
53. ทิ้งเสียนั่นแหละ กลับจะเป็นประโยชน์
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
60. ว่าด้วยปกิณณกะ
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
77. กองอกุศลและกองกุศล ชนิดแท้จริง
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
78. กลุ่มสัมมาวาจา
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
79. การบรรลุปฐมฌาน พร้อมทั้งอุปมา
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
81. ว่าอานิสงส์ของสัมมาสมาธิ
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
82. ว่าอานิสงส์ของสัมมาสมาธิ
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
83. สัมมัตตะในนามว่า อริยมรรค
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
84. ธรรม-อธรรม-อรรถ-อนรรถ ที่ควรทราบ
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
85. อัฏฐังคิกมรรค เป็นสัญญลักษณ์ของพระศาสนาที่มีความหลุดพ้น
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
86. ว่าด้วย การทำหน้าที่ของมรรค
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
87. ลักษณะแห่งผู้เป็นเสขปาฏิบท
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
88. พิธีปลงบาป ด้วยสัมมัตตปฏิปทา
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
89. อาการที่เรียกว่า อัฏฐังคิกมรรคบริบูรณ์ได้โดยวิธีลัด
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
90. ภาวะบริสุทธิ์ที่สำหรับถือเป็นหลัก
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
92. หลักวิธีการศึกษาอริยสัจสี่ ใช้ได้กับหลักทั่วไป
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม