1. ตรัสรู้แล้ว ทรงรำพึงถึงหมู่สัตว์
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
3. ยังมีพวกบริโภคกาม โดยไม่จมกาม
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
5. สาวกมาอยู่อาศัยพระองค์ เพราะทรงตอบปัญหาอริยสัจได้
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
7. การรู้อริยสัจ ควรแลกเอาแม้ด้วยการถูกแทงด้วยหอกวันละ ๓๐๐ ครั้ง ๑๐๐ ปี
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
8. อริยสัจสี่โดยสังเขป (อีกนัยหนึ่ง ทรงแสดงด้วยอายตนะหก)
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
9. ทุกขนิโรธอริยสัจ
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
10. มหาภูติคือธาตุสี่
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
11. ประมวลเรื่องน่ารู้พิเศษ เกี่ยวกับเวทนา
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
12. ข้อความกำหนด เกี่ยวกับเวทนา
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
18. กามเปรียบด้วย ผลไม้์
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
23. รายละเอียดที่ควรศึกษา เกี่ยวกับอาสวะ
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
24. ละกิเลสตัณหาได้ คือละเบญจขันธ์ได้
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
26. นิพพานอธิวจนะ
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
27. นิพพานที่เห็นได้เอง (เมื่อบุคคลนั้นรู้สึกต่อความสิ้นราคะ -โทสะ-โมหะ)
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
29. หยุดถือมั่น-หยุดหวั่นไหว
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
30. อนุปุพพวิหารอาพาธ
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
31. วิมุตติ ไม่มีความต่างกันตามวรรณะของผู้ปฏิบัติ
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
32. ความลดหลั่นแห่งพระอริยบุคคลผู้ปฏิบัติอย่างเดียวกัน
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
33. แว่นส่องความเป็ พระโสดาบัน
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
34. พระอริยบุคคลผู้ต้องใช้สังขารธรรมต่างกัน ๔ ประเภท
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
35. ผู้มีคุณลักษณะพิเศษของพระอรหันต์
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
36. อาสวะส่วนที่ละได้ด้วยการเว้น
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
37. ผู้รอดไปได้ ไม่ตายกลางทาง
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
38. ผู้ปัญญาวิมุตต์ (ตามคำของปพระอานนท์)
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
39. วิชชาของผู้ถึงซึ่งวิชชา
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
41. สมณะสี่ประเภท
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
43. อาการดับแห่งตัณหาในนามแห่งนันทิ
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
45. เมื่อสังโยชน์เหมือนเครื่องหวายสิ้นอายุ
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
46. อาการที่ตัณหาไม่นำไปสู่ภพใหม่ ให้เกิดผลพิเศษอีกนานาประการ
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
47. สติปัฏฐานบริบูรณ์ เพราะอานาปานสติบริบูรณ์
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
48. คำชี้ชวนวิงวอน
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
49. ผลแห่งสุขัลลิกานุโยคของสัมมาทิฏฐิ
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
50. ลักษณะหนทางแห่งความหมดจด
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
51. ปรารภสติปัฏฐานแล้ว มรรคก็เป็นอันปรารภด้วย
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
52. เกี่ยวกับอุปาทาน
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
53. ทิ้งเสียนั่นแหละ กลับจะเป็นประโยชน์
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
54. ขั้นตอนอันจำกัด แห่งปัจจัยของปัญญาขันธ์
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
55. อัสสาทะ-อาทีนวะ-นิสสระณะ ของกาม
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
58. ว่าด้วยอานิสงค์ของสัมมาทิฏฐิ
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
59. การเห็นความปฏิกูลแห่งยศ-อาหาร-ความรัก-สุภะ-ผัสสะ-อุปาทาน
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
60. ว่าด้วยปกิณณกะ
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
61. เห็นผิดจากธรรมชาติ ก็ไม่อาจทำให้แจ้งมรรคผล
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
62. วิธีพิจารณา เพื่อกำจัดอกุศลวิตก
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
66. การดำรงชีพชอบ ตามหลักอริยวงศ์
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
67. ว่าด้วยอานิสงส์ของสัมมาอาชีวะ
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
68. บุพพภาคแห่งการทำความาเพียรเพื่อความสิ้นอาสวะ (อีกนัยหนึ่ง)
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
70. สมัยที่ไม่เหมาะสมสำหรับการทำความเพียร
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
71. ธรรมเป็นอุปการะเฉพาะ แก่อานาปานสติภาวนา
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
72. สติปัฎฐานสี่บริบูรณ์ ย่อมทำให้โพชฌงค์ให้บริบูรณ์
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
73. หมวดนวสีวถิกา (คือกาย)
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
74. อุบายแห่งการดำรงจิตในสติปัฏฐาน
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
75. สติในการเผชิญโลกธรรม ของอริยสาวก
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
76. มีสุขวิหารอันสงบเย็น
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
77. กองอกุศลและกองกุศล ชนิดแท้จริง
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
78. กลุ่มสัมมาวาจา
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
79. การบรรลุปฐมฌาน พร้อมทั้งอุปมา
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
80. หมวดพรหมวิหาร
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
81. ว่าอานิสงส์ของสัมมาสมาธิ
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
82. ว่าอานิสงส์ของสัมมาสมาธิ
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
83. สัมมัตตะในนามว่า อริยมรรค
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
84. ธรรม-อธรรม-อรรถ-อนรรถ ที่ควรทราบ
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
85. อัฏฐังคิกมรรค เป็นสัญญลักษณ์ของพระศาสนาที่มีความหลุดพ้น
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
86. ว่าด้วย การทำหน้าที่ของมรรค
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
87. ลักษณะแห่งผู้เป็นเสขปาฏิบท
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
88. พิธีปลงบาป ด้วยสัมมัตตปฏิปทา
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
89. อาการที่เรียกว่า อัฏฐังคิกมรรคบริบูรณ์ได้โดยวิธีลัด
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
90. ภาวะบริสุทธิ์ที่สำหรับถือเป็นหลัก
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
92. หลักวิธีการศึกษาอริยสัจสี่ ใช้ได้กับหลักทั่วไป
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
93. ประมวลปัญหาอันจะพึงตอบเกี่ยวกับธรรมทั้งปวง
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
94. สมาธิขันธ์
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
95. ลักษณะความสะอาด-ไม่สะอาด ในอริยวินัย
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม