6. สัจจะ และหลักพึงปฏิบัติเกี่ยวกับการถึงสัจจะ
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
16. ไม่พ้นทุกข์ เพราะติดอยู่ในอายตนะ
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
27. นิพพานที่เห็นได้เอง (เมื่อบุคคลนั้นรู้สึกต่อความสิ้นราคะ -โทสะ-โมหะ)
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
32. ความลดหลั่นแห่งพระอริยบุคคลผู้ปฏิบัติอย่างเดียวกัน
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
36. อาสวะส่วนที่ละได้ด้วยการเว้น
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
69. ผู้มีลักษณะควรประกอบความเพียร
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
83. สัมมัตตะในนามว่า อริยมรรค
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
88. พิธีปลงบาป ด้วยสัมมัตตปฏิปทา
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
92. หลักวิธีการศึกษาอริยสัจสี่ ใช้ได้กับหลักทั่วไป
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
93. ประมวลปัญหาอันจะพึงตอบเกี่ยวกับธรรมทั้งปวง
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
94. สมาธิขันธ์
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม