16. ไม่พ้นทุกข์ เพราะติดอยู่ในอายตนะ
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
31. วิมุตติ ไม่มีความต่างกันตามวรรณะของผู้ปฏิบัติ
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
35. ผู้มีคุณลักษณะพิเศษของพระอรหันต์
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
39. วิชชาของผู้ถึงซึ่งวิชชา
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
42. ระดับต่าง ๆ แห่งบุคคลผู้ถอนตัวขึ้นจากทุกข์
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
49. ผลแห่งสุขัลลิกานุโยคของสัมมาทิฏฐิ
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
50. ลักษณะหนทางแห่งความหมดจด
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
84. ธรรม-อธรรม-อรรถ-อนรรถ ที่ควรทราบ
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
86. ว่าด้วย การทำหน้าที่ของมรรค
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
87. ลักษณะแห่งผู้เป็นเสขปาฏิบท
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม
92. หลักวิธีการศึกษาอริยสัจสี่ ใช้ได้กับหลักทั่วไป
รายละเอียดพระสูตรในสุตันตปิฎก
ฟังสาธยายธรรม