พุทธธัมมเจดีย์อริยสัจจากพระโอษฐ์
พุทธธัมธเจดีย์พุทธธัมมเจดีอริยสัจจากพระโอษฐ์ อริยสัจคือพุทธธัมมเจดีย์จากพระโอฐษ์ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสมาธิ สัมมากัมมันตะ สัมมาวาจา สัมมาสังกับปะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวาจา สัมมาสติ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา
ร่วมบริจาคเผยแผ่คำสอนตถาคต ร่วมบริจาค
พุทธธัมธเจดีย์พุทธธัมมเจดีอริยสัจจากพระโอษฐ์
คำชี้ชวนวิงวอน
_______________

 ภิกษุ ท. ! โยคกรรม อันเธอพึงกระทำ เพื่อให้รู้ว่า
 “นี้ทุกข์ นี้เหตุให้เกิดทุกข์ นี้ความดับสนิทแห่งทุกข์
 นี้ทางให้ถึงความดับสนิทแห่งทุกข์.”
 เทสิตํ โว มยา นิพฺพานํ เทสิโต นิพฺพานคามิมคฺโค
 นิพพาน เราได้แสดงแล้ว,
 ทางให้ถึงนิพพาน เราก็ได้แสดงแล้ว แก่เธอทั้งหลาย.
 กิจใด ที่ศาสดาผู้เอ็นดู แสวงหาประโยชน์เกื้อกูล
 อาศัยความเอ็นดูแล้ว จะพึงทำแก่สาวกทั้งหลาย,
 กิจนั้น เราได้ทำแล้วแก่พวกเธอ.
 นั่น โคนไม้ ; นั่น เรือนว่าง.
 พวกเธอจงเพียรเผากิเลส, อย่าได้ประมาท,
 อย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจ ในภายหลังเลย.
 อยํ โว อมฺหากํ อนุสาสนี
 นี่แหละ วาจาเครื่องพร่ำสอนของเรา แก่เธอทั้งหลาย.
(มหาวาร. สํ. - สฬา.สํ.)
_______________
 พุทธบริษัททำการศึกษา(สุตะ)ให้รู้แจ้งในอริยสัจ
 ตามในพุทธธัมมเจดีย์อริยสัจจากพระโอษฐ์์นี้เทอญ
พุทธธัมมเจดีย์ --{ฐิตธัมโม ภิกขุ ผู้เรียบเรียง}
    
พิมพ์พุทธพจน์: