Print


เชิญชวนร่วมบริจาค 
ตามกำลังศรัทธาร่วมบริจาคปัจจัยร่วมกับมูลนิธิคนดีวิธีพุทธ เพื่อสบทบเป็นกองทุนมูลนิธิคนดีวิถีพุทธ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วยรายการดังนี้

๑.ส่งเสริมให้มีหลักการดำเนินการถูกต้องตามหลักธรรมในพุทธศาสนา
๒.ส่งเสริมแนวทางตามธรรมเนียมการปฏิบัติธรรมในพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
๓.ส่งเสริมความกตัญญู กตักเวที ต่อพ่อแม่ ครู อาจารย์
๔.ส่งเสริมการสื่อสารดัวยสัมมาวาจา ที่สุภาพ  อ่อนหวาน
๕.ส่งเสริมให้เป็นผู้รู้รักการงาน
๖.ส่งเสริมการศึกษาเพื่อประกอบสัมมาอาชีพ มานะ บากบัน ไม่เกียจคร้านในการงาน
๗.ส่งเสริมให้รู้จักการออมประหยัด
๘.ส่งเสรืมให้มีความสื่อสัตย์ สุจริต ต่อตนเองและผู้อื่น
๙.ส่งสริมการบำเพ็ญตนด้วยให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศไทย
๑๐. ส่งเสริมให้ดำเนินชีวิตรักษาศีลธรรม  ด้วยการละอายชั่วกลัวปาบและชำระจิตใจให้สว่าง สะอาดแลละสงบ
๑๑. ดำเนินการเพื่อสาธารณะประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์
๑๒. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่สวนพุทธรรม เลขที่ ๑๘๐ หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนเบ็ญ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัสกลนคร ๔๗๐๐๐

สามารถโอนเงินสั่งจ่ายเข้าชื่อบัญชี "มูลนิธิคนดีวิถีพุทธ" ที่ บัญชีเลขที่ 0203-3020-5996 ธนาคารออมสิน สาขาโรบินสัน สกลนคร ติดต่อต้องการข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอุบาสิกายิ้มยวน ดาตาวงศ์  ประธานมูลนิธิคนดีวิธีพุทธ ด้วยโทรศัพท์หมายเลข  081-774-6931 

เว็บบล็อกเพื่อการศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติ 

ประมาณต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีริเริ่มจากชมรมพุทธศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร อาจารย์ที่ปรึกษา นิสิต ทั้งศิษย์เก่าและปัจจุบัน ได้ก่อตั้งขึ้นด้วยการสร้างเว็บท่า(Web portal) ชื่อว่า ถิ่นมั่นพุทธธรรม.com เป็นช่องทางสำหรับการติดสี่อสารผ่านทุกช่องทางในยุคสังคมเศรษฐกิจดิจิตัท อาทิเช่น เว็บมัลติมีเดีย (Muli-media) และสังคมออนไลน์ (Social network) เป็นต้น ทั้งแบบเป็นช่วงเวลาการสื่อสาร (Batch communication) หรือออนไลน์ตามเวลาจริง (Real and online communication) เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร บทความ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับสมาชิก และบุคคลทั่ไป ด้วยโดเมนชื่อว่า ถิ่นมั่นพุทธธรรม.com

 ต่อมากลางปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ทางสมาชิกต้องการสร้างเนื้อหาด้านวิทยาการและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติจึงได้จดทะเบ่ียนโดเมนชื่อว่า pootalaeuniversity.org เพื่อจัดการเนื้อหา(content) ที่เกี่ยวข้อง ทันต่อการเปลี่ยนในยุคการสื่อสารในปัจจุบันเพื่อทุกบุคคล องค์การหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ต้องปรับตัวเพื่อปรับตัวและยังคงดำเนินวิถีชีวิตด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นไปในแนวทางพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหรือพระภัทรมหาราช ของปวงประชาชนชาวไทย ด้วยพระธรรมคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า อันจะเป็นประโยชน์สุขต่อมวลมหาประชาโลกและเทวดาทั้งหลายสื่บต่อไป 

 

แผนที่สวนพุทธรรม บ.โนนเบ็ญ ต.เชืยงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร

 ณ ประมาณต้นปี พ.ศ.๒๕๖๒ ก่อกำเนิดชุมนุมคนดีวิถีพุทธ บ้านโนนเบ็ญ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และได้ดำเนินการจดทะเบียนเพื่อจัดตั้งเป็นมูลนิธิได้ดำเนินการตามข้อกฏหมายบ้านเมืองกำหนด ทำครบถูกต้องและเป็นธรรมทุกประการ อันได้แก่ 1.องค์ประกอบการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาร่วมรับทราบแล้ว 2.ชุมชนหมู่บ้าน-ผู้นำหมู่บ้านเซ็นต์รับทราบแล้ว 3.เจ้าหน้าที่เขตเทศบาตำบลเซ็นต์รับทราบแล้ว 4.เจ้าหน้าที่ที่ดินเซ็นต์รับทราบแล้ว 5.เจ้าหน้าที่อำเภอเมืองเซ็นต์รับทราบแล้ว 6.เจ้าหน้าที่ปลัดจังหวัดเซ็นต์รับทราบแล้วถือว่าได้ทำครบตามกฏหมายบ้านเมืองรับรู้และรับทราบแล้วโดยธรรม
แต่ยังคงมีเงื่อนไข 2 ข้อ ที่ทางเจ้าของทรัพย์สินที่จะยกให้อีกคงไม่มีกำลังพอตามเงื่อนไขนี้ได้ เงื่อนไขมีดังนี้

1.ต้องมีเงินกองทุนจำนวน 100,000 บาท

2.ทุกๆปีต้องจ้างพนักงานตรวจบัญชีมาตรวจบัญชีครั้งละไม่เกิน 5,000-6,000 บาท/ปี

3.ค่าบำรุงสื่่อการเรียนรู้แบบพึงตนและพึ่งธรรม ตามพุทธพจน์ "พึ่งมีธรรมเป็นประทีบมีธรรมเป็นสรณะและมีตนเป็นประทีบมีตนเป็นสรณะ" ออนไลน์ผ่านชื่อเว็บไซด์ ได้แก่  ถิ่นมั่นพุทธธรรม.com และpootalaeuniversity.org เป็นเงินประมาณ 2,000 บาท/ปี

ผู้ประสงค์เป็นจิตอาสาทำหน้าที่ประธานมูลนิธิคนดีวิถพุทธ ขอบริจาคทรัพย์สินอันเป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ของมนุษยชาติด้วยคำสอน(สาสนี-ศาสนา) ของตถาคตอรหันตสัมสัมพุทธ ได้แก่อุบาสิกา ยิ้มยวน ดาตาวงศ์ และตระกูลดาตาวงศ์

 ในที่สุดเมื่อ วันที่ ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ทางชุมนุมคนดีวิถีพุทธไปปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เพียงพอทีสามารถจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
ชื่อว่า มูลนิธิคนดีวิถีพุทธ